Preventieve logopedie

Algemene informatie Preventieve Logopedie Hilversum

Op de basisscholen en het consultatiebureau in Hilversum is vanuit de gemeente Hilversum een preventieve logopedist werkzaam. Deze bekijkt, met uw toestemming, hoe het gaat met het praten van uw kind.

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind en voor het goed volgen van het onderwijs. Het vroegtijdig onderkennen van spraak-, taal- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd voorkomen.

Als de logopedist vermoedt dat het praten van uw kind beter zou kunnen, zal deze uw kind verwijzen voor extra hulp. Meestal is dit naar een vrijgevestigd logopedist bij u in de buurt maar soms ook naar het Audiologisch Centrum of een andere instantie. Uw huisarts maakt deze verwijzing in orde.

Wat doet de preventieve logopedist in Hilversum?

  • Logopedisch onderzoek bij 2 - 4 jarigen.
  • Screening van 5-jarigen in groep 2 van basisscholen.
  • Vraagbaakfunctie voor het basisonderwijs.


Wanneer wordt een kind logopedisch onderzocht op het consultatiebureau?

Wanneer consultatiebureauverpleegkundigen/artsen of pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen/kinderdagverblijven twijfels hebben over de spraak-/taalontwikkeling van 2 - 4 jarigen dan kunnen zij, in overleg met de ouders, een kind aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze site. Dit formulier dient uitsluitend door de consultatiebureauverpleegkundigen/artsen of pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen/kinderdagverblijven ingevuld te worden. De preventieve logopedist nodigt vervolgens de ouders met hun kind uit op het consultatiebureau voor een logopedisch onderzoek. De ouders ontvangen direct daarna informatie en een advies op basis van de bevindingen.

En hoe gaat de screening op de basisschool in zijn werk?

De preventieve logopedist is gedurende het schooljaar een aantal uren op een basisschool aanwezig om de kinderen te screenen op het gebied van: gehoor, taal, auditieve vaardigheden, spraak, stem, vloeiendheid en mondgedrag. Voor de screening is de toestemming van ouders nodig. Tevens wordt de ouders gevraagd om een Oudervragenlijst in te vullen. Na de screening vinden er vervolgcontacten plaats zoals nabesprekingen met de leerkracht en/of intern begeleider, oudergesprekken en indien noodzakelijk, verwijzingen. Er wordt niet op school behandeld.

Folders en oefenpakketten

Naar aanleiding van een onderzoek op het consultatiebureau of een screening op de basisschool krijgen ouders een brief (via de mail) met de uitslag van de screening/het onderzoek. Ook kunnen folders en/of oefenpakketten digitaal bijgevoegd worden.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevr. A. Klaassen of mevr. Y. Ward (preventieve logopedisten) van de afdeling Beleidsuitvoering, team Samenleving. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 06 22695432 of 06 22695315  of via e-mail

Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Dit formulier dient uitsluitend door de consultatiebureauverpleegkundigen, artsen of pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen/kinderdagverblijven ingevuld te worden.

Postadres: Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum

Links

www.logopedie.nl
Op deze link kunt u informatie vinden over, wat een logopedist voor u kan betekenen en hoe u een logopedist in de buurt kunt vinden.

www.kindentaal.nl
Hier vindt u bij het gele tabje: Kind en Taal  (aan de linkerzijde) informatieover de taalontwikkeling.Bij het paarse tabje: Meer over Taal vindt u allerlei websites op het gebied van: algemene taalontwikkeling, boeken, tijdschriften, educatie (televisieprogramma┬┤s) en leesbevorderingsprogramma┬┤s. Bij het groene tabje: Stimuleren vindt u informatie met betrekking tot voorlezen.

Verder is deze folder erg interessant over taal bij kinderen 0-4 jaar.

Overige informatie: Factsheet taalverwerving en taalontwikkelingsstoornissen